Ενίσχυση και επέκταση δικτύου οικιακής και συνοικιακής κομποστοποίησης στο Δήμο Καλαμάτας

Εγκρίθηκε από την Ο.Ε. του Δήμου κατά την 39/2022 συνεδρίασή της, η κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για το Υποέργο 1 «Ενίσχυση και επέκταση δικτύου οικιακής και συνοικιακής κομποστοποίησης» της Πράξης «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων Δήμου Καλαμάτας (Δράσεις Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων)», προϋπολογισμού 124.620,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Σύμφωνα με την 9/2022 μελέτη, που συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Απορριμμάτων και Οχημάτων του Δήμου, μέσω του έργου προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση 1.000 οικιακών κομποστοποιητών ανοιχτού τύπου, «κήπου» – εκ των οποίων οι 100 με διπλό τοίχωμα με μόνωση, καθώς επίσης και η προμήθεια και εγκατάσταση 50 συνοικιακών κομποστοποιητών.

Φορέας Διαχείρισης του έργου είναι ο Δήμος Καλαμάτας, ενώ η προμήθεια εντάσσεται στις προβλεπόμενες Δράσεις από το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων.

Ο Δήμος Καλαμάτας έχει ήδη προχωρήσει από το 2006 στην υλοποίηση πιλοτικού προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης μέσω του οποίου έχουν διανεμηθεί και λειτουργούν 270 κάδοι οικιακής κομποστοποίησης, 250 λίτρων (ανοικτού και κλειστού τύπου, εκ των οποίων λειτουργούν οι 200).

Παράλληλα έχει ξεκινήσει και η υλοποίηση προγράμματος συνοικιακής κομποστοποίησης (κλαδεμάτων και φυτικών υπολειμμάτων με οικιακά οργανικά υπολείμματα), με την σταδιακή τοποθέτηση 58 ξύλινων κάδων αερόβιας κομποστοποίησης 1.000 λίτρων, σε συνοικίες και γειτονιές, οι οποίοι εξυπηρετούν περίπου 20 νοικοκυριά έκαστος. Τα αποτελέσματα από την πρόοδο των προγραμμάτων κομποστοποίησης είναι ικανοποιητικά και ο αριθμός των δημοτών που συμμετέχουν και εκδηλώνουν ενδιαφέρον για την επεξεργασία των προδιαλεγμένων οργανικών απορριμμάτων είναι μεγάλος. Η χρήση του παραγόμενου κομπόστ, από τους ήδη εγκατεστημένους οικιακούς και συνοικιακούς κομποστοποιητές γίνεται από τους ίδιους που χρησιμοποιούν τον κάδο. 

Με το νε λόγω έργο επιδιώκεται η επέκταση του οικιακού δικτύου κομποστοποιητών με την προσθήκη 1000 νέων κομποστοποιητών σε διαφορετικά νοικοκυριά της πόλης της Καλαμάτας. Επίσης, η επέκταση του συνοικιακού δικτύου με την προσθήκη 50 επιπλέον κομποστοποιητών.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Κύριος στόχος της επέκτασης του οικιακού και συνοικιακού δικτύου κομποστοποίησης είναι η συνεισφορά στην επίτευξη του στόχου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων του Δήμου Καλαμάτας όπως αυτός ορίζεται στο ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου και ο οποίος ανέρχεται στους 5.651 τόνους. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 40% των οργανικών αποβλήτων του Δήμου και αναμένεται να επιτευχθεί με συνδυασμό δράσεων (οικιακή/συνοικιακή κομποστοποίηση, χωριστή συλλογή οργανικού κλάσματος και αστικών πρασίνων και συλλογή χρησιμοποιημένων βρώσιμων ελαίων).  

Η διαχείριση αστικών αποβλήτων αποτελεί προτεραιότητα περιβαλλοντικής πολιτικής σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο. Η επίτευξη των στόχων που απορρέουν από τη νέα νομοθεσία για τα απόβλητα προϋποθέτει σημαντικές αλλαγές στη διαχείριση των αποβλήτων, έτσι ώστε να γίνει εφικτή η ορθολογικότερη  διαχείριση των πόρων που εμπεριέχονται στα απόβλητα και να επιτευχθεί η βιωσιμότητα ενός τέτοιου δικτύου.

Οι στόχοι-οφέλη που προκύπτουν από τη λειτουργία του δικτύου οικιακής κομποστοποίησης, σε συνέργεια με τα υπόλοιπα προγράμματα κομποστοποίησης του Δήμου έχουν ως εξής:

  • Μείωση αποβλήτων. Επίτευξη σημαντικού ποσοστού εκτροπής των Βιοαποδομήσιμων Αστικών Αποβλήτων (ΒΑΑ) από χώρους υγειονομικής ταφής, καθώς τα βιοαπόβλητα αποτελούν το μεγαλύτερο και «δυσκολότερο» ρεύμα των ΒΑΑ.
  • Μείωση των προς διάθεση οργανικών αποβλήτων κουζίνας.
  • Μείωση της παραγωγής μεθανίου από χώρους υγειονομικής ταφής.
  • Μείωση της παραγωγής στραγγισμάτων σε χώρους υγειονομικής ταφής.
  • Προστασία δημόσιας υγείας μέσω της καταστροφής παθογόνων μικροοργανισμών που απειλούν τα φυτά, τα ζώα και τους ανθρώπους.
  • Εμπλουτισμός εδάφους. Αποτελεσματική επιστροφή της οργανικής ουσίας και των θρεπτικών συστατικών στο έδαφος, με πολλαπλά οφέλη (βελτίωση της δομής του εδάφους, της υδατο-ικανότητας του, της παραγωγικότητας, καταπολέμηση της ερημοποίησης, μερική υποκατάσταση λιπασμάτων, μείωση των φυτοφαρμάκων, ενίσχυση της αποθήκης άνθρακα του εδάφους και συνεπώς συνεισφορά στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής).
  • Ενημέρωση – ευαισθητοποίηση των πολιτών για θέματα διαχείρισης αποβλήτων με στόχο στην αλλαγή της καταναλωτικής συμπεριφοράς και στη μακροπρόθεσμη μείωση των αποβλήτων.
  • Αναβάθμιση του ενδιαφέροντος των πολιτών για περιβαλλοντικά ζητήματα.

Οι δημότες θα ενημερωθούν και θα εκπαιδευτούν για την ορθή χρήση των κομποστοποιητών και για τα οφέλη που θα έχουν από την αξιοποίηση αυτών. Το παραγόμενο προϊόν θα το διαχειρίζονται οι ίδιοι οι δημότες  και θα το χρησιμοποιούν στους κήπους και στις γλάστρες τους, ή όπως αλλιώς αυτοί επιθυμούν.

Ο ανάδοχος  θα παραδώσει τους κομποστοποιητές σε σημείο που θα της υποδειχθεί από το Δήμο Καλαμάτας και θα μεριμνήσει για την ενημέρωση και εκπαίδευση των πολιτών στους οποίους θα δοθεί ο κάδος. Όσον αφορά τους συνοικιακούς κομποστοποιητές, θα τους τοποθετήσει έτοιμους προς λειτουργία στα σημεία που θα υποδείξει ο Δήμος Καλαμάτας και θα παράσχει τις απαραίτητες οδηγίες και εκπαίδευση για την ορθή χρήση τους.