Δήμος Τριφυλίας: Έως 20 Ιουνίου προσφορές για Αστική Αναβάθμιση ΠΕ3 Κυπαρισσίας

Έως τις 20 Ιουνίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., μπορούν να υποβάλλονται προσφορές στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το έργο «Αστική Αναβάθμιση Περιοχής ΠΕ3 Κυπαρισσίας – Υποέργο 1 της Πράξης “Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Τριφυλίας”». Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.500.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 1.209.677,42 ευρώ, ΦΠΑ: 290.322,58 ευρώ). Ως διάρκεια της σύμβασης ορίζονται οι 6 ημερολογιακοί μήνες. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς με βάση την τιμή.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 20ή Ιουνίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 23η Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών).

Αντικείμενο του έργου είναι να προσδιοριστούν οι άξονες των οδών ανά σημείο και οι κορυφές των οικοδομικών τετραγώνων, στη συνέχεια να κατασκευαστούν ρειθροκράσπεδα στους δρόμους, να διαστρωθούν με δύο στρώσεις υπόβασης, δύο στρώσεις βάσης οδοποιίας και, τέλος, να πραγματοποιηθεί ασφαλτόστρωση.

Τα πεζοδρόμια θα επιχωθούν με θραυστό υλικό 10 cm, θα διαστρωθούν με μπετό C12/15 και πλέγμα, όπως και με ψυχρούς κυβόλιθους διαστάσεων και αποχρώσεων που θα εγκριθούν από την επίβλεψη.

Τέλος, οι πεζόδρομοι θα διαστρωθούν με θραυστό υλικό 10 cm, μπετό C12/15 και πλέγμα. Επίσης, θα γίνει διάστρωση όδευσης τυφλών (οδηγός τυφλών) με έγχρωμες ανάγλυφες πλάκες πεζοδρομίου με βάση τσιμέντο υψηλής αντοχής, πλευράς 40cm και πάχους 3,5 έως 5cm. Οι ράμπες πρόσβασης ΑμεΑ θα κατασκευαστούν σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην Απόφαση ΥΠΟΜΕΔΙ ΔΜΕΟ/Ο/3060/31-07-2013 (ΦΕΚ 2302/Β/16-09-2013) και με χρήση αποκλειστικά των ανωτέρω ειδικών τεμαχίων πλακών πεζοδρομίου. Ερωτηματικά προκαλούνται, ωστόσο, από το γεγονός πως στο φυσικό αντικείμενο του έργου δεν περιλαμβάνονται εργασίες για δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης (πλην των κεντρικών που υπάρχουν από χρόνια) με αναμονές στα πεζοδρόμια για τα οικόπεδα, ώστε να μην απαιτηθεί να «σπάσουν» ύστερα δρόμοι και πεζοδρόμια, δίκτυα ηλεκτροφωτισμού και δημοτικός φωτισμός στα πεζοδρόμια. Πολλοί δε, αναρωτιούνται και για το εάν για όλους τους δρόμους, πεζόδρομους και πεζοδρόμια στην ΠΕ3 φτάνει το προϋπολογιζόμενο ποσό του 1,5 εκ. ευρώ…