«Τρέχει» η διαγωνιστική διαδικασία για το έργο «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Καλαμάτας», προϋπολογισμού 1.087.000€

Στη φάση ολοκλήρωσης βρίσκεται η διαγωνιστική διαδικασία για την ανάδειξη μειοδότη για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Καλαμάτας», προϋπολογισμού 1.087.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. μελέτη 100/2020. Η Οικονομική Επιτροπή απεδέχθη κατά την 36/2022 συνεδρίασή της, την 3η εισήγηση της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού, η οποία αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο του συνόλου των κατατεθειμένων δικαιολογητικών κατακύρωσης, διαπίστωσε ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για την ανάθεση της σύμβασης του εν λόγω έργου στην προσωρινή ανάδοχο και εισηγήθηκε την κατακύρωση του διαγωνισμού στον ο.φ. «Σηφάκη Αικατερίνη του Στεργίου Ε.Δ.Ε» με μέση έκπτωση 33,75% επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης.

Το έργο είναι ενταγμένο προς χρηματοδότηση στην πρόσκληση ΑΤ05 του προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα προτεραιότητας: «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο: «Ανάπτυξη της υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία» του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ).

Στόχος του έργου είναι η βελτίωση υφιστάμενων δρόμων πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, με στόχο τη μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων, την ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων καθώς και την ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων. Η εξασφάλιση της εύκολης και ασφαλούς προσπελασιμότητας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, στις αγροτικές περιοχές, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, με την παράλληλη βελτίωση και εκσυγχρονισμό των καλλιεργητικών μεθόδων, συμβάλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εκμεταλλεύσεων με θετικές επιπτώσεις στο αγροτικό εισόδημα.

Σε γενικές γραμμές η βελτίωση των υφιστάμενων οδών αφορά εργασίες βελτίωσης της ασφαλούς βατότητας των οδών, κατασκευή μικρών τεχνικών (οχετοί απορροής ομβρίων υδάτων, τοιχία αντιστήριξης κλπ.) οδοστρωσίες, ασφαλτικά, τσιμεντοστρώσεις κ.λπ.

Σύμφωνα με τη μελέτη προβλέπονται παρεμβάσεις στις Κοινότητες Σπερχογείας, Ασπροχώματος, Λαιίκων, Αντικαλάμου, Πηγών, Νέδουσας, Βέργας, Καλαμάτας, Αλαγονίας, Αρτεμισίας, Ελαιοχωρίου, Καρβελίου, Λαδά και Μ. Μαντίνειας.