Ρεύμα: Τέλος πρόωρης αποχώρησης από τα σταθερά τιμολόγια

Στη Βουλή κατατέθηκε το βράδυ της Τρίτης νομοσχέδιο που ενσωματώνει κοινοτική οδηγία για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου όπου θεσπίζεται τέλος πρόωρης αποχώρησης από τα σταθερά τιμολόγια ρεύματος. Το νομοσχέδιο δίνει στους παρόχους τη δυνατότητα επιβολής πέναλτι στους καταναλωτές που αποχωρούν οικειοθελώς πριν από τη λήξη της σύμβασης προμήθειας ρεύματος με σταθερά τιμολόγια.

Ειδικότερα, την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου θα αρχίσει στη Βουλή η επεξεργασία του νομοσχεδίου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ και άλλες περιβαλλοντικές διατάξεις» από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή.

Στους σκοπούς του νομοσχεδίου περιλαμβάνονται  ο εκσυγχρονισμός της εθνικής νομοθεσίας για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και η εναρμόνισή της με την αντίστοιχη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συγκεκριμένα επαναπροσδιορίζονται τα δικαιώματα των πελατών ηλεκτρικής ενέργειας και μεταξύ άλλων, επιτρέπεται στους προμηθευτές ή στους συμμετέχοντες στην αγορά που δραστηριοποιούνται στη σωρευτική εκπροσώπηση, να επιβάλλουν, κατά παρέκκλιση των ισχυόντων (ελεύθερη επιλογή προμηθευτή), τέλος τερματισμού σύμβασης, σε πελάτες που καταγγέλλουν οικειοθελώς συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σταθερής τιμής ορισμένου χρόνου, πριν από τη λήξη της σύμβασης, υπό τους τιθέμενους όρους και προϋποθέσεις.

Προβλέπονται οι υποχρεώσεις των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου σχετικά με την παροχή στοιχείων και πληροφοριών προς τους πελάτες, για τον έλεγχο της αξιοπιστίας των οποίων μεριμνά η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ․Α․Ε․)

Εισάγεται η έννοια των συμβάσεων δυναμικής τιμολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας, τις οποίες μπορούν να παρέχουν, κατά τα οριζόμενα, οι προμηθευτές σε τελικούς πελάτες που διαθέτουν ευφυή μετρητή (ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης της ηλεκτρικής ενέργειας). Με υπουργική απόφαση θεσπίζεται, εντός της οριζόμενης προθεσμίας, Πλαίσιο Εφαρμογής των Συμβάσεων Δυναμικής Τιμολόγησης και ορίζεται το αντικείμενο αυτού. Επιπλέον, καθορίζεται το καθεστώς που διέπει τη σύναψη συμβάσεων σωρευτικής εκπροσώπησης και προσδιορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μερών.

Θεσπίζεται -μεταξύ άλλων -υποχρέωση των Προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας για την τήρηση αρχείων και διάθεση αυτών στις εθνικές αρχές με τα δεδομένα που αφορούν όλες τις αγοραπωλησίες συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και παραγώγων της, με πελάτες χονδρικής και Διαχειριστές συστήματος μεταφοράς.