Δημοσιεύτηκε η απόφαση για την επιδότηση ρεύματος οι δικαιούχοι και τα ποσά ανά μήνα

Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ για τη χορήγηση επιδότησης, από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας καταναλωτών, των οποίων οι παροχές συνδέονται στη χαμηλή τάση.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, το πλήθος των παροχών της χώρας που συνδέονται στη χαμηλή τάση ορίζεται στις 7.600.000 παροχές. Αυτοί λοιπόν είναι οι δικαιούχοι της επιδότησης, 7,6 εκατομμύρια νοικοκυριά, μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εξ αυτών 555.000 ευάλωτα νοικοκυριά είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου. 

Όπως διευκρινίζει η ΚΥΑ: 

  • Επιδότηση θα λάβουν και οι δικαιούχοι με συμβόλαια σταθερής τιμής, που δεν συμπεριλαμβάνουν δηλαδή ρήτρες αναπροσαρμογής από το ράλι στην χονδρική. Οι εν λόγω καταναλωτές θα λάβουν επιδότηση 6 ευρώ για τις πρώτες 300 κιλοβατώρες για όλο το 4μηνο της επιδότησης, δηλαδή από Σεπτέμβριο έως Δεκέμβριο. 
  • Για Οκτώβριο και Δεκέμβριο που έχουν 31 ημέρες ο «κόφτης» της επιδότησης μπαίνει στις 310 κιλοβατώρες (KWh) έναντι 300 κιλοβατώρων (KWh) για τους άλλους μήνες που έχουν 30 ημέρες, με αποτέλεσμα η επιδότηση να διαμορφώνεται στα 40,3 ευρώ για τον Δεκέμβριο και 18,6 ευρώ για τον Οκτώβριο.    

Συνεπώς η επιδότηση διαμορφώνεται ανά μήνα ως εξής: 

  • για Σεπτέμβριο: 30€ ανά Μεγαβατώρα (ΜWh) και έως τις πρώτες 300 κιλοβατώρες (KWh) – Έως 9 ευρώ    
  • για Οκτώβριο: 60€ ανά Μεγαβατώρα (ΜWh) και έως τις πρώτες 310 κιλοβατώρες (KWh) – Έως 18,6 ευρώ 
  • για Νοέμβριο: 130€ ανά Μεγαβατώρα (ΜWh) και έως τις πρώτες 300 κιλοβατώρες (KWh) – Έως 39 ευρώ  
  • και Δεκέμβριο : 130€ ανάΜεγαβατώρα (ΜWh) και έως τις πρώτες 310 κιλοβατώρες (KWh) – Έως 40,3 ευρώ 

Πως θα φανεί η επιδότηση

Όπως επισημαίνεται, η επιδότηση εφαρμόζεται στους λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, έναντι ή εκκαθαριστικούς, οι οποίοι εκδίδονται εντός 5 ημερών από τις 22 Νοεμβρίου και εφεξής και καλύπτουν περιόδους κατανάλωσης, που εμπίπτουν στην περίοδο εφαρμογής του μέτρου. Στους ανωτέρω λογαριασμούς ενσωματώνεται και η επιδότηση, που αφορά στην περίοδο εφαρμογής του μέτρου και δεν έχει υπολογιστεί στους λογαριασμούς, που έχουν εκδοθεί σε ημερομηνία προγενέστερη από την ως άνω οριζόμενη.

Σε κάθε περίπτωση, η επιδότηση πρέπει να παρέχεται υποχρεωτικά με τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, εφόσον αυτοί περιλαμβάνουν χρέωση της ρήτρας αναπροσαρμογής, σχετιζόμενη με την χονδρεμπορική τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Ειδικότερα, η ΚΥΑ προβλέπει τα εξής:

Ύψος Επιδότησης – Διάρκεια Χορήγησης Επιδότησης

1. Η επιδότηση παρέχεται για την κατανάλωση των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου του έτους 2021.
2. Για τους καταναλωτές, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, που συμπεριλαμβάνουν ρήτρες αναπροσαρμογής, σχετιζόμενες με τη χονδρεμπορική τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, εκτός των δικαιούχων του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου και του Τιμολογίου Υπηρεσιών Αλληλεγγύης (ΤΥΑ), η μοναδιαία επιδότηση ορίζεται για το μήνα Σεπτέμβριο στο ποσό των τριάντα (30) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα (ΜWh) επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, για τον μήνα Οκτώβριο στο ποσό των εξήντα (60) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα (ΜWh), ενώ για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο έκαστο, η επιδότηση ορίζεται στο ποσό των εκατόν τριάντα (130) ευρώ ανά Μεγαβατώρα (ΜWh).-Για τους καταναλωτές, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, που συμπεριλαμβάνουν ρήτρες αναπροσαρμογής, σχετιζόμενες με την χονδρεμπορική τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου και του Τιμολογίου Υπηρεσιών Αλληλεγγύης (ΤΥΑ), η μηνιαία επιδότηση για τον μήνα Σεπτέμβριο, ορίζεται στο ποσό των τριάντα (30) ευρώ ανά Μεγαβατώρα επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας (ΜWh), για τον μήνα Οκτώβριο στο ποσό των ογδόντα (80) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα (ΜWh) ενώ για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο έκαστο, η επιδότηση ορίζεται στο ποσό των εκατόν πενήντα (150) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα (ΜWh).

-Για τους καταναλωτές, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, που δεν συμπεριλαμβάνουν ρήτρες αναπροσαρμογής, σχετιζόμενες με τη χονδρεμπορική τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η μοναδιαία επιδότηση ορίζεται για έκαστο μήνα της περιόδου εφαρμογής του μέτρου της παρούσας, στο ποσό των είκοσι (20) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα (ΜWh) επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

3. Αν από την εφαρμογή της έκπτωσης της ανωτέρω παραγράφου προκύπτει αρνητική χρέωση προμήθειας, ο προμηθευτής εφαρμόζει μηδενική χρέωση.

4. Σε όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις, η επιδότηση χορηγείται για τις πρώτες 300 kWh εκάστου μήνα (310 kWh για τους μήνες με 31 ημέρες). Σε περίπτωση που η μηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας είναι μεγαλύτερη των ως άνω ορίων σε kWh, η επιδότηση δίνεται μέχρι του ορίου αυτού. Σε περίπτωση που η επιδότηση δίνεται για διάστημα μικρότερο ενός πλήρους μήνα, αυτή χορηγείται για 10 kWh/ημέρα.

5. Για τις καταμετρούμενες καταναλώσεις παροχών, των οποίων η περίοδος καταμέτρησης δεν συμπίπτει με τους ημερολογιακούς μήνες, οι ποσότητες που καταμετρώνται ανάγονται σε μηνιαίες ποσότητες ενέργειας με αναλογία ημερών. Οι υπολογισμοί ολοκληρώνονται όταν είναι διαθέσιμες οι καταμετρήσεις που καλύπτουν την υπόψη περίοδο.

Χορήγηση

Η χορήγηση της επιδότησης στους δικαιούχους γίνεται από τον εκάστοτε Προμηθευτή, ο οποίος τον εκπροσωπεί κατά την περίοδο εφαρμογής του παρόντος μέτρου. Για τον σκοπό αυτό, ο Προμηθευτής καταχωρεί στον λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος του δικαιούχου σχετική πιστωτική εγγραφή, με την ένδειξη «Πίστωση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης», εκπεφρασμένο ως το γινόμενο της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας επί το ονομαστικό ποσό της επιδότησης ανά kWh, ενδεικτικά 300 kWh x 0,03€/kWh = 9 €.

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *